top of page

afdruk

Roland Friederich
Tijmweg 15
67098 Bad Dürkheim

Telefoon: +4917624023152
E-mailadres:  rebenblaettle@gmail.com

 

Kennisgeving in overeenstemming met de verordening inzake onlinegeschillenbeslechting

Volgens de toepasselijke wetgeving zijn we verplicht om consumenten te informeren over het bestaan van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder tussenkomst van een rechtbank. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van het platform. Het Europese online platform voor geschillenbeslechting is hier te vinden:  http://ec.europa.eu/odr . Onze e-mail is:  rebenblaettle@gmail.com

Wij willen u er echter op wijzen dat wij niet bereid zijn deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van het Europese online geschillenbeslechtingsplatform. Gebruik ons e-mailadres en telefoonnummer hierboven om contact met ons op te nemen.

 

Toelichting volgens de Wet beslechting consumentengeschillen (VSBG)

We zijn niet bereid en verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.


 

Disclaimer - juridische informatie

§ 1 Inhoudswaarschuwing
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en actualiteit van de gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en nieuwsberichten. Met naam gemarkeerde bijdragen weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Door simpelweg de gratis en vrij toegankelijke inhoud op te roepen, komt er geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand; de aanbieder mist in dit opzicht de wil om juridisch bindend te zijn.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gelinkt, controleerde de provider de inhoud van derden op juridische overtredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen aan het licht. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigendom overneemt. Constante monitoring van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van wettelijke overtredingen. Als we echter kennis nemen van wettelijke overtredingen, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

§ 3 Auteursrechten en aanvullende auteursrechten
De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht. Elk gebruik dat niet is toegestaan door het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende. Dit geldt in het bijzonder voor de verveelvoudiging, verwerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd vermenigvuldigen of doorsturen van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 speciale gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde paragrafen, wordt dit op het betreffende punt uitdrukkelijk vermeld. In dit geval gelden in elk afzonderlijk geval de bijzondere gebruiksvoorwaarden.

Bron:  Afdruksjabloon van JuraForum.de

 

Voorbeeld (privacy):

Hieronder informeren wij u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens door ons bedrijf in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming (in het bijzonder volgens BDSG nF en de Europese basisverordening gegevensbescherming 'DS- GVO').  Dit privacybeleid is ook van toepassing op onze websites en social media profielen. Voor de definitie van termen als "persoonsgegevens" of "verwerking" verwijzen we naar artikel 4 DS-GVO.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke
Onze verantwoordelijke persoon (hierna "verantwoordelijke persoon") in de zin van artikel 4 nr. 7 AVG is:

Rebenblaettle
Tijmweg, 15
Bad Dürkheim
CEO Roland Friederich
Registratierechtbank: Bad Dürkheim
E-mailadres: rebenblaettle@gmail.com

Functionaris gegevensbescherming
Roland Friederich
Tijmweg, 15
Bad Dürkheim
roland_friederich@hotmail.com
Fax: +4917624023152

Soorten gegevens, doeleinden van verwerking en categorieën van betrokkenen

Hieronder informeren wij u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.

1. Soorten gegevens die we verwerken
Gebruiksgegevens (toegangstijden, bezochte websites, enz.), inventarisgegevens (naam, adres, enz.), contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, fax, enz.), betalingsgegevens (bankgegevens, rekeninggegevens, betalingsgeschiedenis, enz.), contractgegevens (onderwerp van het contract, looptijd enz.), inhoudsgegevens (tekstinvoer, video's, foto's, enz.), communicatiegegevens (IP-adres, enz.),

2. Verwerkingsdoeleinden volgens artikel 13, lid 1 c) AVG
Verwerking van contracten, bewijsdoeleinden/bewaring van bewijs, optimaliseren van de website technisch en economisch, gemakkelijke toegang tot de website mogelijk maken, voldoen aan contractuele verplichtingen, contact met ons opnemen bij juridische klachten van derden, voldoen aan wettelijke bewaarverplichtingen, optimalisatie en statistiek evaluatie van onze diensten, ondersteunen van commercieel gebruik van de website, verbeteren gebruikerservaring, economische werking van advertenties en website, marketing/verkoop/reclame, opmaken van statistieken, bepalen van de kans op het kopiëren van teksten, vermijden van SPAM en misbruik, afhandelen van een sollicitatieproces, klant service en klantenservice, afhandelen van contactverzoeken, websites voorzien van functies en inhoud, veiligheidsmaatregelen, ononderbroken, veilige werking van onze website,

3. Categorieën van betrokkenen volgens artikel 13, lid 1 e) AVG
Bezoekers/gebruikers van de website, geïnteresseerden,
 

De betrokken personen worden gezamenlijk "gebruikers" genoemd.


Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Hieronder informeren wij u over de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens:

 1. Als we uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens, is artikel 6 lid 1 lid 1 letter a) AVG de rechtsgrond.

 2. Als de verwerking noodzakelijk is om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren die op uw verzoek worden uitgevoerd, is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. b) AVG de rechtsgrond.

 3. Indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (bijv. wettelijke opslagverplichtingen), is artikel 6 lid 1 zin 1 lit. c) AVG de wettelijke basis.

 4. Als de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen, is artikel 6 lid 1 zin 1 lit. d) AVG de wettelijke basis.

 5. Als de verwerking noodzakelijk is om onze belangen of die van een derde partij te beschermen en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden in dit verband niet prevaleren, is artikel 6 lid 1 lid 1 letter f) AVG de wettelijke basis.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden en verwerkers

Zonder uw toestemming geven wij in principe geen gegevens door aan derden. Als dit het geval is, vindt de overdracht plaats op basis van de bovengenoemde rechtsgronden, bijvoorbeeld bij het doorgeven van gegevens aan online betalingsproviders om een contract na te komen of vanwege een gerechtelijk bevel of vanwege een wettelijke verplichting om de gegevens vrij te geven voor de strafrechtelijke vervolging, het afwenden van gevaar of het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten.
Wij maken ook gebruik van contractverwerkers (externe dienstverleners, bijvoorbeeld voor webhosting van onze websites en databases) om uw gegevens te verwerken. Als gegevens worden doorgegeven aan de verwerkers in het kader van een overeenkomst over de orderverwerking, gebeurt dit altijd in overeenstemming met artikel 28 DS-GVO. We selecteren onze verwerkers zorgvuldig, controleren ze regelmatig en hebben het recht om instructies te geven met betrekking tot de gegevens. Daarnaast moeten de verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming in overeenstemming met BDSG nF en DS-GVO


Gegevensoverdracht naar derde landen

De goedkeuring van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) creëerde een uniforme basis voor gegevensbescherming in Europa. Uw gegevens worden dus primair verwerkt door bedrijven waarvoor de AVG van toepassing is. Als de verwerking plaatsvindt door externe diensten buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, moeten deze voldoen aan de speciale vereisten van artikel 44 en volgende AVG. Dit betekent dat de verwerking plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals het bepalen van een door de Europese Commissie officieel erkend niveau van gegevensbescherming of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen, de zogenaamde "modelcontractbepalingen". Voor Amerikaanse bedrijven voldoet de onderwerping aan het zogenaamde "Privacy Shield", de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de VS, aan deze vereisten.


Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is, tenzij verdere opslag vereist is voor bewijsdoeleinden of er wettelijke opslagverplichtingen zijn die anders bepalen. Dit omvat bijvoorbeeld handelsrechtelijke bewaarplichten voor zakelijke brieven in overeenstemming met artikel 257 (1) HGB (6 jaar) en fiscale bewaarvereisten voor ontvangstbewijzen in overeenstemming met artikel 147 (1) AO (10 jaar). Als de voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden uw gegevens geblokkeerd of verwijderd, tenzij opslag nog nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract.


Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.


Terbeschikkingstelling van onze website en aanmaak van logbestanden

 1. Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt (d.w.z. geen registratie en geen andere overdracht van informatie), verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens: • IP-adres;
  • de internetprovider van de gebruiker;
  • datum en tijdstip van ophalen;
  • browsertype;
  • taal en browserversie;
  • inhoud van het gesprek;
  • tijdzone;
  • Toegangsstatus/HTTP-statuscode;
  • hoeveelheid gegevens;
  • websites waarvan het verzoek afkomstig is;
  • Besturingssysteem.
  Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van u vindt niet plaats.
   

 2. Deze gegevens dienen om u functies en inhoud van onze website op een gebruiksvriendelijke, functionele en veilige manier te bieden, evenals om ze te optimaliseren en statistisch te evalueren.
   

 3. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter f) AVG, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt.
   

 4. Om veiligheidsredenen slaan we deze gegevens op in serverlogbestanden voor een opslagperiode van 90 dagen. Na deze periode worden ze automatisch verwijderd, tenzij we ze moeten bewaren voor bewijsdoeleinden in geval van aanvallen op de serverinfrastructuur of andere wetsovertredingen.


koekjes

 1. Wij gebruiken zogenaamde cookies wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat en opslaat op uw computer. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, geven deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. De informatie die op deze manier wordt verkregen, dient om onze website technisch en economisch te optimaliseren en u een gemakkelijkere en veiligere toegang tot onze website mogelijk te maken. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies voor de bovengenoemde doeleinden en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken of de opslag ervan kunt voorkomen ("opt-out") door middel van een verwijzing naar onze verklaring inzake gegevensbescherming. Onze website maakt gebruik van sessiecookies, permanente cookies en cookies van derden:

  • Sessiecookies:  We gebruiken zogenaamde cookies om herhaald gebruik van een aanbieding door dezelfde gebruiker te herkennen (bijvoorbeeld als u bent ingelogd om uw inlogstatus te bepalen). Wanneer u onze site opnieuw bezoekt, geven deze cookies informatie om u automatisch te herkennen. De informatie die op deze manier wordt verkregen, wordt gebruikt om onze aanbiedingen te optimaliseren en om u gemakkelijker toegang te geven tot onze site. Als u de browser sluit of uitlogt, worden de sessiecookies verwijderd.

  • Permanente cookies:  Deze worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt cookies op elk moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

  • Cookies van derden (cookies van derden):  U kunt uw browserinstellingen naar uw wensen configureren en b.v. B. Weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Lees meer over deze cookies in de respectievelijke gegevensbeschermingsverklaringen van de externe providers.
   

 2. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 zin letter b) AVG als de cookies zijn ingesteld om een contract te initiëren, bijvoorbeeld voor bestellingen, en we anderszins een legitiem belang hebben bij de effectieve functionaliteit van de website, zodat in dit geval Art 6 (1) zin 1 lit. f) AVG is de rechtsgrond.
   

 3. Bezwaar en opt-out:  U kunt in het algemeen voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door "geen cookies accepteren" te selecteren in uw browserinstellingen. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van onze aanbiedingen. Via deze Amerikaanse website kunt u zich afmelden voor het gebruik van cookies van derden voor advertentiedoeleinden  ( https://optout.aboutads.info )  of deze Europese website  ( http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ ).


verwerking van contracten

 1. We verwerken inventarisgegevens (bijv. bedrijf, titel/academische graad, namen en adressen evenals contactgegevens van gebruikers, e-mail), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgegevens geschiedenis) om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen (kennis van wie de contractpartner is; rechtvaardiging, inhoud en uitvoering van het contract; controle van de aannemelijkheid van de gegevens) en diensten (bijv. contact opnemen met de klantenservice) in overeenstemming met artikel 6, lid 1 zin 1 lit b) AVG. De in onlineformulieren als verplicht gemarkeerde gegevens zijn vereist voor het sluiten van het contract.
   

 2. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit nodig is om onze vorderingen te vervolgen (bijv. overdracht aan een advocaat voor incasso) of om het contract uit te voeren (bijv. overdracht van de gegevens aan betalingsproviders) of er is een wettelijke verplichting om dit te doen in overeenstemming met Art 6 Paragraaf 1 Clausule 1 Letter c) AVG.
   

 3. Ook kunnen wij de door u verstrekte gegevens verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio of om u e-mails met technische informatie te sturen.
   

 4. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval voor de inventaris- en contractgegevens als de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract en er geen claims meer op het contract kunnen worden gesteld omdat ze verjaard zijn (garantie: twee jaar / standaard verjaringstermijn: drie jaar). Op grond van commerciële en fiscale regelgeving zijn wij verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens tien jaar op te slaan. Als het contract echter na drie jaar wordt beëindigd, zullen we de verwerking beperken, dat wil zeggen dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Informatie in het gebruikersaccount blijft totdat het wordt verwijderd.
   


Online betalingsprovider

 1. Bij betaling via "Paypal" vindt de facturering plaats via PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Web:  paypal.dehttps://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .
  Bij betaling via "Sofort.com" vindt de facturering plaats via Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München,  https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/ .
  Hierna "Online Calculator" genoemd. De online billers verzamelen, bewaren en verwerken uw gebruiks- en factureringsgegevens om de diensten die u gebruikt te bepalen en te factureren. De gegevens die in de online facturatieservice worden ingevoerd, worden alleen door hen verwerkt en opgeslagen. Als de online facturatie de gebruiksvergoedingen niet of slechts gedeeltelijk kan innen, of als de online facturatie dit niet doet vanwege een klacht van u, worden de gebruiksgegevens door de online factureerder doorgegeven aan de verantwoordelijke en de verantwoordelijke kan het blokkeren. Hetzelfde geldt als bijvoorbeeld een creditcardmaatschappij een transactie van u terugboekt op kosten van de verantwoordelijke.
   

 2. De rechtsgrondslag is artikel 6 Paragraaf S. 1 lit. b) AVG, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract door de verantwoordelijke. Daarnaast worden op basis van artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG voor de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke externe online factureerders ingezet om u de veiligste, eenvoudigste en meest diverse betaalmogelijkheden te kunnen bieden.
   

 3. Met betrekking tot de opslagperiode, herroeping, informatie en rechten van betrokkenen verwijzen we naar de bovenstaande gegevensbeschermingsverklaringen van de online factureringsbedrijven.
   


Gebruik van blogfuncties / opmerkingen

 1. U kunt openbare opmerkingen plaatsen op onze blog, die berichten over onderwerpen op onze website bevat. U kunt een pseudoniem gebruiken in plaats van een echte naam. Uw bijdrage wordt dan onder het pseudoniem gepubliceerd. Het verstrekken van het e-mailadres is verplicht, alle andere informatie is vrijwillig.
   

 2. Wanneer u een opmerking plaatst, slaan we uw IP-adres met de datum en tijd op, die we na 90 dagen verwijderen. De opslag dient het legitieme belang van verdediging tegen claims van derden als u illegale of onware inhoud publiceert. We bewaren uw e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen in het geval dat derden wettelijk bezwaar zouden maken tegen uw opmerkingen.
   

 3. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 zin 1 lit. b) en f) AVG.
   

 4. We beoordelen uw opmerkingen niet voorafgaand aan publicatie. Bij klachten van derden behouden wij ons het recht voor om uw opmerkingen te verwijderen. We geven de gegevens niet door aan derden, tenzij dit nodig is om onze claims in te dienen of er een wettelijke verplichting is (Art. 6 Para. 1 S. 1. lit. c) DS-GVO).
   

 5. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of om het contract uit te voeren omdat het contract is geëindigd.
   


Contact via contactformulier / e-mail / fax / post

 1. Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier, fax, post of e-mail, worden uw gegevens verwerkt ten behoeve van de verwerking van het contactverzoek.
   

 2. Als u uw toestemming hebt gegeven, is de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens art.  6 par.  1 blz. 1 verlicht.  a) AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens die in het kader van een contactverzoek of e-mail, brief of fax zijn verzonden, is art.  6 par.  1 blz. 1 verlicht.  f) AVG. De verantwoordelijke heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking en opslag van de gegevens om vragen van gebruikers te kunnen beantwoorden, bewijs uit aansprakelijkheidsredenen te bewaren en, indien nodig, te kunnen voldoen aan zijn wettelijke opslagverplichtingen voor zakelijke brieven . Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art.  6 par.  1 blz. 1 verlicht.  b) AVG.
   

 3. Wij kunnen uw gegevens en contactverzoek opslaan in ons klantrelatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of een vergelijkbaar systeem.
   

 4. De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met u is beëindigd. Het gesprek is afgelopen wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd. Vragen van gebruikers die een account of contract bij ons hebben, bewaren we voor een periode van twee jaar na het einde van het contract. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan: einde handelsrecht (6 jaar) en fiscaal recht (10 jaar) bewaarplicht.
   

 5. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter a) AVG. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens.
   


Telefonisch contact

 1. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, wordt uw telefoonnummer verwerkt en tijdelijk opgeslagen of weergegeven in het RAM/cache van het telefoontoestel/display om het contactverzoek en de verwerking daarvan te verwerken. Het wordt opgeslagen om aansprakelijkheids- en veiligheidsredenen, om bewijs van de oproep te kunnen leveren en om economische redenen om terugbellen mogelijk te maken. Bij ongeoorloofde reclameoproepen blokkeren wij de telefoonnummers.
   

 2. De rechtsgrond voor de verwerking van het telefoonnummer is art.  6 par.  1 blz. 1 verlicht.  f) AVG. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art.  6 par.  1 verlicht.  b) AVG.
   

 3. De apparaatcache slaat de oproepen 90 dagen op en overschrijft of verwijdert achtereenvolgens oude gegevens. Wanneer het apparaat wordt weggegooid, worden alle gegevens verwijderd en kan het geheugen worden vernietigd. Geblokkeerde telefoonnummers worden jaarlijks gecontroleerd om te bepalen of blokkering noodzakelijk is.
   

 4. U kunt voorkomen dat het telefoonnummer wordt weergegeven door te bellen met een onderdrukt telefoonnummer.
   


Nieuwsbrief

 1. U kunt zich met uw vrijwillige toestemming abonneren op onze nieuwsbrief door uw e-mailadres in te voeren. Alleen dit is verplicht. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en dient alleen om u persoonlijk aan te spreken. Voor de registratie gebruiken wij de zogenaamde "double opt-in procedure". Na registratie met uw e-mailadres, ontvangt u van ons een e-mail om uw registratie te bevestigen met een bevestigingslink. Als u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mail toegevoegd aan de verzendlijst van de nieuwsbrief en opgeslagen voor het verzenden van e-mails. Als u niet binnen 24 . op de bevestigingslink klikt  uur worden uw inloggegevens geblokkeerd en na 30 dagen automatisch verwijderd.
   

 2. We registreren ook het IP-adres dat u hebt gebruikt bij het registreren en de datum en tijd van de dubbele opt-in (registratie en bevestiging). Het doel van deze opslag is om te voldoen aan wettelijke vereisten met betrekking tot het bewijs van uw registratie en om misbruik van uw e-mail te voorkomen.
   

 3. Als onderdeel van uw toestemmingsverklaring wordt de inhoud (bijv. geadverteerde producten/diensten, aanbiedingen, advertenties en onderwerpen) van de nieuwsbrief specifiek beschreven.
   

 4. We gebruiken de volgende verzendserviceprovider om e-mails te verzenden:
  Ascend by Wix (40 Nemal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel of Wix.com Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158 of Wix.com Luxembourg Sarl, 5, rue Guillaume Kroll , L-1882 Luxemburg.), waarvan het privacybeleid hier te vinden is  //www.wix.com/about/privacy . We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de verzendserviceprovider in overeenstemming met artikel 28 AVG.
   

 5. Bij het versturen van de nieuwsbrief evalueren wij uw gebruikersgedrag. De nieuwsbrief bevat zogenaamde "web beacons" of "tracking pixels" die worden opgeroepen bij het openen van de nieuwsbrief. Voor de evaluaties koppelen we de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. Links die in de nieuwsbrief worden ontvangen, bevatten ook deze ID. De gegevens worden alleen in gepseudonimiseerde vorm verzameld, dus de ID's zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens en directe persoonlijke referentie is uitgesloten. Met deze gegevens kunnen wij bepalen of en wanneer u de nieuwsbrief heeft geopend en op welke links in de nieuwsbrief is geklikt. Dit dient om onze nieuwsbrief te optimaliseren en statistisch te evalueren.
   

 6. Met de hierboven verkregen gegevens maken we een gebruikersprofiel aan om de leesgewoonten en interesses van onze gebruikers te identificeren en zo de nieuwsbrief te individualiseren. Als u ook verdere acties op onze website heeft uitgevoerd, zullen wij deze gegevens ook koppelen om de inhoud van onze nieuwsbrief aan uw interesses aan te passen.
   

 7. De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief, het meten van succes en het opslaan van de e-mail is uw toestemming in overeenstemming met art.  6 par.  1 blz.  1 lid a) AVG in combinatie met 7 (2) nr. 3 UWG en voor het loggen van toestemming art. 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG, omdat dit ons legitieme belang bij juridische bewijsbaarheid dient.
   

 8. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen tracking door op de afmeldlink aan het einde van de nieuwsbrief te klikken. In dit geval zou echter ook de ontvangst van de nieuwsbrief worden beëindigd. Tracking is ook niet mogelijk als u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailsoftware uitschakelt. Dit kan echter beperkingen hebben met betrekking tot de functies van de nieuwsbrief en de daarin opgenomen afbeeldingen worden niet weergegeven.
   

 9. U kunt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door op de afmeldlink aan het einde van de nieuwsbrief te klikken, door een e-mail te sturen of door een bericht te sturen naar onze contactgegevens hierboven. Wij bewaren uw gegevens zolang u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, worden uw gegevens alleen voor statistische doeleinden anoniem bewaard.


Google Analytics

 1. We hebben de website-analysetool "Google Analytics" (Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website geïntegreerd.
   

 2. Wanneer u onze website bezoekt, plaatst Google een cookie op uw computer om uw gebruik van onze website te kunnen analyseren. De verkregen gegevens worden overgebracht naar de VS en daar opgeslagen. Als persoonlijke gegevens naar de VS moeten worden overgedragen, biedt de certificering van Google volgens de Privacy Shield-overeenkomst ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.
   

 3. We hebben de IP-anonimisering "anonymizeIP" geactiveerd, wat betekent dat de IP-adressen alleen in verkorte vorm verder worden verwerkt. Op deze website wordt uw IP-adres daarom vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de verantwoordelijke te leveren. We hebben ook de apparaatoverschrijdende analyse van websitebezoekers geactiveerd, die wordt uitgevoerd met behulp van een zogenaamde gebruikers-ID. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Het gebruik van Google Analytics dient voor het analyseren, optimaliseren en verbeteren van onze website.
   

 4. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter f) AVG, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt.
   

 5. De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID's worden na 12 maanden automatisch verwijderd. Gegevens die het einde van de bewaartermijn hebben bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.
   

 6. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Analytics vindt u hier:  https://www.google.com/analytics/terms/de.html  (Servicevoorwaarden van Analytics),  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl  (Opmerkingen over gegevensbescherming bij Analytics) en de gegevensbeschermingsverklaring van Google  https://policies.google.com/privacy .
   

 7. Bezwaar en "opt-out": U kunt de opslag van cookies op uw harde schijf over het algemeen voorkomen door in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" te selecteren. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van onze aanbiedingen. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
   

 8. Als alternatief voor de bovenstaande browser-plug-in kunt u voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door:  [__please__voeg hier de afmeldingslink voor analyse van uw website in]  Klik. De klik plaatst een "opt-out"-cookie die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website in de toekomst bezoekt. Deze cookie is alleen van toepassing op onze website en uw huidige browser en duurt alleen totdat u uw cookies verwijdert. In dit geval zou u de cookie opnieuw moeten instellen.
   

 9. U kunt de apparaatoverschrijdende gebruikersanalyse deactiveren in uw Google-account onder "Mijn gegevens > persoonlijke gegevens".
   


Youtube filmpjes

 1. We hebben YouTube-video's van youtube.com in onze website geïntegreerd met behulp van de embedded functie, zodat ze direct op onze website kunnen worden opgeroepen. YouTube is eigendom van Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. We hebben de video's geïntegreerd in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" zonder cookies te gebruiken om het gebruiksgedrag te registreren om de videoweergave te personaliseren. In plaats daarvan zijn de video-aanbevelingen gebaseerd op de video die momenteel wordt afgespeeld. Video's die worden afgespeeld in een ingebouwde speler in verbeterde gegevensbeschermingsmodus, hebben geen invloed op welke video's u op YouTube worden aanbevolen. Wanneer u een video start (klik op de video), ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website. De verkregen gegevens worden overgebracht naar de VS en daar opgeslagen. Dit gebeurt ook zonder een gebruikersaccount bij Google. Als u bent ingelogd op uw Google-account, kan Google bovenstaande gegevens aan uw account toewijzen. Als u dit niet wilt, moet u zich afmelden bij uw Google-account. Google maakt van dergelijke gegevens gebruikersprofielen aan en gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of de optimalisatie van haar websites.
   

 2. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter f) AVG, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt.
   

 3. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen door Google. Neem daarom rechtstreeks contact op met Google via onderstaande gegevensbeschermingsverklaring. U kunt hier in uw Google-account bezwaar maken tegen de advertentiecookies:
  https://adssettings.google.com/authenticated .
   

 4. In de YouTube-servicevoorwaarden op  https://www.youtube.com/t/terms  en in het privacybeleid voor advertenties van Google op:  https://policies.google.com/technologies/ads  U kunt meer informatie vinden over het gebruik van Google-cookies en hun advertentietechnologieën, opslagduur, anonimisering, locatiegegevens, functionaliteit en uw rechten. Algemeen privacybeleid van Google:  https://policies.google.com/privacy .
   

 5. Google is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
   

Google Maps

 1. We hebben kaarten van "Google Maps" (Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website geïntegreerd. Hierdoor kunnen we de locatie van adressen en routebeschrijvingen direct op onze website weergeven in interactieve kaarten en kunt u deze tool gebruiken.
   

 2. Bij toegang tot onze website, waarin Google Maps is geïntegreerd, wordt een verbinding met de servers van Google in de VS tot stand gebracht. Uw IP en locatie kunnen worden doorgegeven aan Google. Daarnaast ontvangt Google de informatie dat u de betreffende pagina heeft bezocht. Dit gebeurt ook zonder een gebruikersaccount bij Google. Als u bent ingelogd op uw Google-account, kan Google bovenstaande gegevens aan uw account toewijzen. Als u dit niet wilt, moet u zich afmelden bij uw Google-account. Google maakt van dergelijke gegevens gebruikersprofielen aan en gebruikt deze gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of de optimalisatie van haar websites.
   

 3. De wettelijke basis hiervoor is ons legitieme belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter f) AVG, dat ook in de bovengenoemde doeleinden ligt.
   

 4. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen door Google. Neem daarom rechtstreeks contact op met Google via onderstaande gegevensbeschermingsverklaring. U kunt hier in uw Google-account bezwaar maken tegen de advertentiecookies:
  https://adssettings.google.com/authenticated .
   

 5. In de gebruiksvoorwaarden van Google Maps op  https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html  en in het privacybeleid voor advertenties van Google op:  https://policies.google.com/technologies/ads  U kunt meer informatie vinden over het gebruik van Google-cookies en hun advertentietechnologieën, opslagduur, anonimisering, locatiegegevens, functionaliteit en uw rechten. Algemeen privacybeleid van Google:  https://policies.google.com/privacy .
   

 6. Google is gecertificeerd volgens het EU-US Privacy Shield ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
   


Aanwezigheid op sociale media

 1. We onderhouden profielen en fanpagina's op sociale media om te communiceren met de daar aangesloten en geregistreerde gebruikers en om informatie te verstrekken over onze producten, aanbiedingen en diensten. De Amerikaanse providers zijn gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield en zijn daarom verplicht om te voldoen aan de Europese gegevensbescherming. Wanneer u ons profiel in het betreffende netwerk gebruikt en oproept, zijn de betreffende gegevensbeschermingsverklaringen en gebruiksvoorwaarden van het betreffende netwerk van toepassing.
   

 2. Wij verwerken uw gegevens die u ons via deze netwerken stuurt om met u te kunnen communiceren en uw berichten daar te kunnen beantwoorden.
   

 3. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens is ons legitieme belang bij de communicatie met gebruikers en ons publieke imago voor reclamedoeleinden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG. Indien u de verantwoordelijke voor het sociale netwerk uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 lid 1 letter a) en artikel 7 AVG.
   

 4. De gegevensbeschermingsverklaringen, informatie- en bezwaarmogelijkheden (opt-out) van de respectievelijke netwerken vindt u hier:

  •  Facebook  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) Privacybeleid:  https://www.facebook.com/about/privacy/ , opt-out:  https://www.facebook.com/settings?tab=ads  en  http://www.youronlinechoices.com , Privacyschild:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .

  •  google+  (Google Ireland Limited, registratienummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) – Privacybeleid:  https://policies.google.com/privacy , afmelden:  https://adssettings.google.com/authenticated , Privacyschild:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

  •  Instagram  (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) – Privacybeleid/opt-out:  http://instagram.com/about/legal/privacy/ .

  •  Twitter  (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) - Privacybeleid:  https://twitter.com/de/privacy , opt-out:  https://twitter.com/personalization , Privacyschild:  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active .
   


Plug-ins voor sociale media

 1. Wij gebruiken op onze website social media plug-ins van sociale netwerken. We gebruiken de zogenaamde  "Twee-klik-oplossing" Shariff  van c't of heise.de. Bij het bezoeken van onze website, dit:  geen persoonlijke gegevens  doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. Naast het logo of merk van het sociale netwerk vind je een controller waarmee je de plug-in met een klik kunt activeren. Na activering ontvangt de aanbieder van het sociale netwerk de informatie dat u onze website hebt bezocht en dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieder van de plug-in en daar worden opgeslagen. Dit zijn zogenaamde cookies van derden. Volgens sommige providers, zoals Facebook en XING, wordt uw IP direct na het verzamelen geanonimiseerd.
   

 2. De aanbieder van de plug-in slaat de over de gebruiker verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen. Deze worden gebruikt voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over de activiteiten van de gebruiker op onze website. De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij contact moet worden opgenomen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen.
   

 3. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is ons legitieme belang bij het verbeteren en optimaliseren van onze website door ons profiel via sociale netwerken en de mogelijkheid van interactie met u en gebruikers via sociale netwerken in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 te vergroten. lit. f) AVG.
   

 4. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingen. We hebben ook geen kennis van de omvang van de gegevensverzameling, het doel van de verwerking en de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-inprovider zijn verzameld.
   

 5. Met betrekking tot het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking verwijzen we naar de respectieve verklaringen inzake gegevensbescherming van de sociale netwerken. Daar vindt u ook informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
   

Facebook

 1. We hebben plug-ins van het sociale netwerk Facebook.com (statutaire zetel in de EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) op onze website als onderdeel van de zogenaamde "twee -click solution". ' van Shariff. Je herkent dit aan het Facebook-logo 'f' of de toevoeging 'Like', 'Like' of 'Share'.
   

 2. Zodra u vrijwillig de Facebook-plug-in activeert, wordt er vanuit uw browser verbinding gemaakt met de Facebook-servers. Facebook ontvangt de informatie, inclusief uw IP, dat u onze website hebt bezocht en verzendt deze informatie naar Facebook-servers in de VS, waar deze informatie wordt opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw Facebook-account, kan Facebook deze informatie aan uw account toewijzen. Bij gebruik van de functies van de plug-in, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te drukken, wordt deze informatie ook door uw browser naar de Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen en weergegeven in uw Facebook-profiel en eventueel met uw vrienden.
   

 3. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten op dit gebied en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook:  https://www.facebook.com/about/privacy/ . Gegevensverzameling via de "Vind ik leuk"-knop:  https://www.facebook.com/help/186325668085084 . Hier kunt u uw instellingen met betrekking tot het gebruik van uw profielgegevens voor reclamedoeleinden op Facebook beheren en er bezwaar tegen maken:  https://www.facebook.com/ads/preferences/ .
   

 4. Als u uitlogt bij Facebook voordat u onze website bezoekt en uw cookies verwijdert, worden er bij het activeren van de plug-in geen gegevens over uw bezoek aan onze website aan uw profiel op Facebook toegewezen.
   

 5. U kunt het laden van de Facebook-plug-in ook voorkomen met de zogenaamde "Facebook Blocker", die u als add-on voor uw browser kunt installeren: Facebook Blocker for  firefoxchroom  en  Opera  of  1blocker  voor Safari, iPad en iPhone.
   

 6. Facebook heeft zich onderworpen aan het Privacy Shield en zorgt er zo voor dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd:  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
   

Twitter

 1. We hebben plug-ins van het sociale netwerk Twitter.com (Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS) op onze website geïntegreerd als onderdeel van Shariff's zogenaamde "twee-klik-oplossing" . Je herkent deze plug-ins aan het Twitter-logo met een witte vogel op een blauwe achtergrond. Een overzicht van Twitter buttons en tweets vind je op:  https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview .
   

 2. Als u bent ingelogd op uw Twitter-account terwijl u bewust de Twitter-plug-ins activeert, kan Twitter de oproep van onze website toewijzen aan uw Twitter-profiel. We weten niet welke gegevens naar Twitter worden verzonden.
   

 3. Als u gegevensoverdracht wilt uitsluiten bij het activeren van de plug-in naar Twitter, log dan uit bij Twitter voordat u onze website bezoekt en verwijder uw cookies.
   

 4. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, evenals uw rechten op dit gebied en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Twitter:  https://twitter.com/de/privacy . Bezwaar (opt-out):  https://twitter.com/personalisatie .
   

 5. Twitter heeft zich onderworpen aan het Privacy Shield en zorgt er zo voor dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd:  https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
   

Instagram

 1. We hebben plug-ins van het sociale netwerk Instagram (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) op onze website geïntegreerd als onderdeel van de zogenaamde "twee-klik-oplossing" van Shariff. Je herkent ze aan het Instagram-logo in de vorm van een vierkante camera.
   

 2. Als u de plug-in bewust activeert, wordt er vanuit uw browser een verbinding tot stand gebracht met de Instagram-servers. Instagram ontvangt de informatie, inclusief uw IP-adres, dat u onze site hebt bezocht en verzendt de informatie naar Instagram-servers in de VS, waar deze informatie wordt opgeslagen. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kan Instagram deze informatie aan uw account toewijzen en kunt u op de Instagram-knop klikken en zo de inhoud van onze pagina's op uw Instagram-account delen en opslaan en, indien nodig, daar aan uw vrienden laten zien. We hebben geen kennis van de exacte inhoud van de verzonden gegevens, hoe deze worden gebruikt en hoe lang ze door Instagram worden bewaard.
   

 3. Als u zich bij Instagram afmeldt voordat u onze website bezoekt en uw cookies verwijdert, worden er bij het activeren van de plug-in geen gegevens over uw bezoek aan onze website aan uw profiel op Instagram toegewezen.
   

 4. Je kunt meer informatie vinden in het privacybeleid van Instagram op  https://help.instagram.com/519522125107875  en privacy-instellingen hier:  https://help.instagram.com/196883487377501 .
   


rechten van de betrokkene

 1. Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

  Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter a), artikel 7 AVG, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.

  Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een belangenafweging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f), AVG, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking met name niet nodig is om een contract met u uit te voeren, wat door ons wordt aangetoond in de volgende beschrijving van de functies. Als u een dergelijk bezwaar maakt, vragen wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking staken of aanpassen of u onze dwingende beschermingswaardige redenen tonen op basis waarvan wij de verwerking voortzetten.

  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden. U kunt uw recht van bezwaar kosteloos uitoefenen. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons doorgeven via de volgende contactgegevens:

  Rebenblaettle
  Tijmweg, 15
  Bad Dürkheim
  CEO Roland Friederich
  Registratierechtbank: Bad Dürkheim
  E-mailadres: rebenblaettle@gmail.com
   

 2. recht op informatie
  U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 15 DS-GVO. Dit omvat met name informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, de herkomst van uw gegevens, tenzij deze rechtstreeks zijn verzameld bij u.
   

 3. Recht op rectificatie
  U hebt het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren of corrigeren in overeenstemming met artikel 16 AVG.
   

 4. Recht op wissen
  U hebt het recht om uw door ons opgeslagen gegevens te laten wissen in overeenstemming met artikel 17 DS-GVO, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten op verdere opslag hiermee in strijd zijn.
   

 5. Recht op beperking
  U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen als aan een van de vereisten in artikel 18, lid 1, punt a) tot d) van de AVG is voldaan:
  • Als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

  • de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te wissen en in plaats daarvan verzoekt om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;

  • de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

  • als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 DS-GVO en het nog niet zeker is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen uw redenen.
   

 6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  U hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG, wat betekent dat u de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat kunt ontvangen of dat u de overdracht aan een andere verantwoordelijke kunt vragen.
   

 7. Recht op klacht
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.
   


dataveiligheid

Om alle persoonsgegevens die aan ons worden doorgegeven te beschermen en ervoor te zorgen dat wij en onze externe dienstverleners de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven, hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Daarom worden onder andere alle gegevens tussen uw browser en onze server versleuteld verzonden via een beveiligde SSL-verbinding.Staat: 26-09-2019

Bron:  Voorbeeldgegevensbeschermingsverklaring van JuraForum.de

bottom of page